UNIONENS VEDTÆGTER

RINGSTED  IDRÆTSUNION VEDTÆGTER

§ 1

NAVN

Organisationens navn er “RINGSTED IDRÆTSUNION” (i den følgende nævnt som R.I.). Hjemsted er Ringsted Kommune.

§ 2

FORMÅL

R.I.’s formål er at virke til fremme for udøvelsen af idræt i Ringsted Kommune, herunder at virke til bedring af de ydre kår for idrætsforeningerne og et godt forhold disse imellem, samt at varetage idrættens interesser overfor myndighederne m.v.

§ 3

MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages idrætsforeninger med hjemsted i Ringted Kommune, og ved medlemskab i højere organisationer inden for vedkommende idrætsgren står tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF). Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til R.I.’s formand. Udmeldelse vil kunne finde sted med 3 måneders varsel til en 1. januar.

Indskud i henhold til medlemmer:

 • Foreninger med indtil 500 medlemmer kr. 100,-
 • Foreninger med indtil 1000 medlemmer kr. 200,-
 • Foreninger med indtil 2000 medlemmer kr. 500,-

§ 4

KONTINGENT

Det årlige kontinget fastsættes af repræsentantskabet efter et af bestyrelsen udarbejdet budget.

Kontingentet indbetales til R.I.’s kasserer senest den 15. maj.

§ 5

REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet – der er R.I.’s højeste myndinghed – består af R.I.’s bestyrelse samt repræsentanter fra hvert af de tilsluttede foreninger.

Hver forening har stemmer i forhold til dens aktive medlemmer således:

Indtil 500 aktive medlemmer giver 2 stemmer og herefter yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 500 aktive medlemmer. En forening kan dog højst afgive et antal stemmer svarende til det antal repræsentanter for foreningen, der er til stede på repræsentantskabsmødet.

Stemmeret har også R.I.’s bestyrelse, der er til stede på repræsentantskabsmødet.

Der kan kun afgives stemme ved personlig nærværelse.

Foreninger, der ikke har overholdt deres forpligtelser overfor Unionen, har ikke stemmeret, jf. §11.

I anliggender, der gælder Danmarks Idræts Forbund, har kun medlemmer af foreninger i specialforbund under Danmarks Idræts Forbund stemmeret.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er indvarslet på lovlig vis, uden hensyn til de repræsenteredes antal. Det afgør ved stemmeflertal de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen bliver forelagt, se dog §§7, 12 og 13.

§ 6

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i februar måned.

Mødet varsles senest 1 måned før repræsentantskabsmødet, ved fremsendelse af mail til den i foreningen opgivne kontaktperson og senest 14 dage før repræsentantskabsmødet udsendes specificeret dagsorden.

Såfremt en forening ikke ønsker at modtage indkaldelserne på mail/e-post skal dette maddeles skriftligt til formanden senest den 15. januar.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde mindst 21 dage før repræsentantskabsmødet.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af repræsentanter.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning.
 4. Regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg i henhold til lovene.
 8. Valg til halfordelingsudvalget.
 9. eventuelt.

Skriftlig afstemning skal foretages, når blot en forening forlanger det.

§7

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt sammenkaldes med dette varsel, når mindst en tredjedel af de tilsluttede foreninger indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en udførlig motivering af spørgsmål, der ønskes behandlet.

§ 8

Der afholdes mindst et medlemsmøde om året.

§ 9

BESTYRELSEN

R.I.’s daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Disse vælges på repræsentantskabsmødet for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælget set ene år (alle lige år), og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer det andet år (alle ulige år).

Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, når de skriftligt har givet tilsagn herom.

Til bestyrelsen vælges hvert år 2 suppleanter. For at være valgbar skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge skriftlig erklæring fra den foreslåede om, at denne er villig til at modtage valg.

Der kan ikke vælges personer, der af DIF, DGI, DDS eller DHIF eller et af disses specialforbunds amatør- og ordensudvalg er udelukket fra at bekæde lederhverv indenfor disse organisationer.

Bortset fra posterne som formand og kasserer fordeler bestyrelsen selv opgaverne mellem sine medlemmer.

På første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet vælger bestyrelsen formand for halfordelingsudvalget.

Hvert 4. år (kommunalvalg) vælges på formands/kasserer mødet det antalt medlemmer til folkeoplysningsudvalget, der kan indstilles ifølge Ringsted Kommune.

Til at binde R.I. udadtll kræves mindst formandens og 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen er ansvarlig for sine handlinger overfor repræsentantskabet.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes da med mindst 2 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, og ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere en tilsluttet forening efter endt forelæggelse af sagen på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen indkasserer alle de med R.I.’s virsomhedsforbundne indtægter og er berettiget tl at at holde alle forefaldende udgifter.

Til køb af ejendom, pantsætning eller realisation af fast ejendom, optagelse af lån og lignende kræves repræsentantskabets samtykke.

§ 10

REGNSKAB

R.I.’s regnskabsår er kalenderåret.

På repræsentantskabsmødet vælges hvert år 2 bilagskontrollanter og 1bilagskontrollantsuppleant. Bilagskontrollanterne gennemgår det årlige regnskab og gør indstilling til repræsentantskabet.

Det kontrollerede regnskab forelægges på repræsentantskabsmødet.

§ 11

MEDLEMSPLIGT

 • A.  Alle henvendelser til kommunale myndigheder, der kræver behandling af folkeoplysningsudvalget, skal ske gennem R.I.
 • B  Unionen skal underrettes om enhver eksklusion af medlemmer, der foretages indenfor de tilsluttede foreningers rammer.

§ 12

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til vedtagelsen af ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 13

OPLØSNING

Bestemmelse om R.I.’s opløsning eller forandring af dens formål, jf. §2, kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. 2/3 af de tilsluttede foreninger må være til stede, og mindst 5/6 af de mødende stemmeberettigede repræsentanter må afgive deres stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal foreninger, sammenkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor da bestemmelsen kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødendes antal.

R.I.’s formue tilfalder i dette tilfælde foreningerne i forhold til medlemstal.

Vedtægter ændret 23. februar 2010